những câu nói hay về kinh nghiệm sống

Nguồn gốc của thành ngữ, điển cố thường dùng nhưng ít ai được biết

Nguồn gốc của thành ngữ, điển cố thường dùng nhưng ít ai biết

Thứ ba, khởi nguồn từ những câu chuyên, nhân vật, lễ nghi… trong kinh sách của các tôn giáo như

Đời người hơn kém nhau là ở cảnh giới, vậy thì cảnh giới ấy là gì?

Đời người hơn kém nhau là ở cảnh giới, vậy cảnh giới ấy là gì?

Một số người có chí thú tao nhã, nhưng lại không có cảnh giới; có người thiên định là hào