câu thơ hay nói về cuộc sống

Nguồn gốc của thành ngữ, điển cố thường dùng nhưng ít ai được biết

Nguồn gốc của thành ngữ, điển cố thường dùng nhưng ít ai biết

Thứ ba, khởi nguồn từ những câu chuyên, nhân vật, lễ nghi… trong kinh sách của các tôn giáo như